หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
นางโสพรรณ เกียรติพงษ์พันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร : 089-8574604
นางทองอยู่ แจ้งแล้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร : 097-9593045
 
สำนักปลัด
 
นายปรีมล เชิดชู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-5334330


นางสาวอุษาวรรณ กองแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


จ่าเอกวิชิต หอมขุนทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวรุ่งนภา ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพันทิวา มีบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-252