หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางโสพรรณ เกียรติพงษ์พันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร : 089-8574604
จ่าเอกอภิชาติ บุญช่วยสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร : 094-5455239
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวศราญา บุญครุฑ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 086-1195566
นางนงค์เยาว์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-2121254
นายธีรยุทธ มนัสตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-2719393
จ่าเอกอภิชาติ บุญช่วยสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 094-5455239