หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางโสพรรณ เกียรติพงษ์พันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร : 089-8574604
นางทองอยู่ แจ้งแล้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
โทร : 097-9593045
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธาริณี จุลอุล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 086-5405202


นางนงค์เยาว์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-2121254


นายธีรยุทธ มนัสตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-2719393


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม