หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ อบต.ห้วยแก้ว [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2