หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
วัดห้วยแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว
อบต.ห้วยแก้ว
1
2
3
 
 
 
พจ0023.3-ว3032 การปรับอัตราค่าตอบเเทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เเละค่าตอบเเทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3035 การกำหนดมาตรการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3027 ขอส่งสื่อคำเเนะนำการป้องกันตนเองเเละการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อเปิดดำเนินการในสถานการณ์ความปกติใหม่  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3023 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3028 การคัดเลือกนักเรียนเเละสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3030 โครงการสอนออนไลน์ Project14  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3029 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3031 การนำส่งเเผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.2/ว3024 การแก้ไขเปลี่นรแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เป็นเฉพาะราย  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.2/ว3019 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้้นที่จังหวัดพิจิตรดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  [ 6 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3010 การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่ อปท  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.5/ 9280 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ให้ อบจ.พิจิตร  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.5/ว757 แจ้งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการบกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2563  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.2/- การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว2995  ประกาศงานประเพณีของท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.2/ว3006 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจิตรแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.2/3001 การพิจารณาและการลงโทษทางวินัย กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องลงโทษทางวินัย  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.4/ว765 การายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของข้าราชการ พ.ศ.2540  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-9262 ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-9261 มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โควิด-19  [ 5 ส.ค. 2563 ]    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
   
 
 
  
เรียนขายของออนไลน์ตัวต่อตัวที่ใหนดี 0819775530 มีคำตอบให้ทุกท่าน โทรเลย (23 เม.ย. 2563)    อ่าน 41  ตอบ 0  
หน้ากากผ้า (2 เม.ย. 2563)    อ่าน 300  ตอบ 0  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.พ. 2563)    อ่าน 154  ตอบ 0  
 
 
 

 
ทต.สำนักขุนเณร PM 2.5 ผลกระทบต่อผิวหนัง [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตอด ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.คลองคะเชนทร์ รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามป [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 6 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมั [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทับไทร การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อง [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 อำเภอสากเหล็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร เพื่ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภา [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร จัดกิจกรรมวันแจกเบี้ยยังช [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงกลาง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครรับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.สามง่าม โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่านั่ง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรา [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
   
 

ผ้าทอมัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านห้วยแก้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแก้ว อบต.ห้วยแก้ว
 
 
 

 
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยแก้ว
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107