องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร